Nya Ecopilot

Sedan lanseringen år 2008 har Ecopilot minskat energiförbrukningen i över 800 fastigheter. För fastighetsägarna har införandet av Ecopilot i genomsnitt gett 25 procents energibesparing samtidigt som hyresgäster och boendefått ett optimalt inomhusklimat. Det är ett resultat som viär väldigt stolta över och som genererat stora vinster för såväl fastighetsägare som vår gemensamma miljö.

Ännu större effekt med den senaste tekniken

Vi ser idag en kraftigt ökad efterfrågan på smarta och effektiva system som minskar energiförbrukningoch topplaster i våra fastigheter. Ny teknik, molntjänster och en ökad digitalisering gördet samtidigt möjligt att skapa lösningar som energieffektiviserar mer än någonsin, utan attmer teknisk utrustning installeras i fastigheten. För att möta marknadens efterfrågan på energieffektivisering,hårdare miljökrav och ta tillvara på de möjligheter den tekniska utvecklingenskapar lanserar vi nu en helt ny version av Ecopilot.

Vår nya Ecopilot är framtagen utifrån ledorden innovativ, intelligent och intuitiv. Det innebärbland annat att vi lanserar en Ecopilot som använder självlärande algoritmer och högupplöstdata. Nya Ecopilot är därför mer kraftfull än någonsin och kan göra ännu effektivare beräkningarsamtidigt som användarna får ett mer intuitivt gränssnitt där de snabbt och enkelt kan seavvikelser och visualisera olika samband.

Nya Ecopilot erbjuder en mycket hög säkerhet och levereras som en krypterad anslutning motfastighetens styr- eller SCADA-system. För att förenkla införandet och användningen av Ecopiloterbjuder lösningen färdiga standardintegrationer (API), vilket resulterar i förenklat datautbyteoch kommunikation med andra system och tjänster.

Byggnadsöversikt som påvisar aktuell status för byggnaden.

Analys av rumstemperatur för en yta med automatiska observationer.

Dynamisk planritning med yta markerad.

Energisignatur för värmeandvändning i byggnaden med relevanta nyckeltal.

NYA ECOPILOT® I KORTHET:

 • Självlärande algoritmer

  Varje fastighet är unik och dess förutsättningar förändras konstant. Med självräknande algoritmerkan vi med hjälp av historiska data och tidigare utfall beräkna hur fastigheten reagerar vid rådandeförutsättningar/förhållanden. Det bidrar i sin tur till lägsta möjliga energiförbrukning och ett optimaltinomhusklimat.

 • Högupplöst data (momentant och historiskt)

  Genom att använda högupplöst data går det att göra bättre och mer avancerade analyser.

 • Effektivare och kraftfullare beräkningar

  Med fler parametrar, mer data och självlärande algoritmer kan nya Ecopilot göra ännueffektivare beräkningar.

 • Standardiserad integration med andra system

  Färdig integration (API) med exempelvis Metry, SMHI, Noda, Kabona WDC, Nordomatic Styrportalen,Webport och Webfactory.

 • Säkerhet

  Säker och krypterad anslutning, personlig inloggning utifrån roll samt automatisk backupoch uppdatering.

 • Nytt gränssnitt

  Möjliggör att enkelt se samband, avvikelser och visualisera förbättringsåtgärder/potential.