Som ecodriving, men för fastigheter.

Traditionella styr- och reglerprodukter har svårt att få olika system att samverka. Det leder till att fastigheter gasar och bromsar helt i onödan. Med Ecopilot® har vi ökat den genomsnittliga energibesparingen för våra kunder med 22 % (värme), 28 % (kyla) och 13 % (el). Det gör vi enbart genom att ta tillvara på något som redan finns.

Byggnaden analyseras

Varje byggnad är unik och har sina förutsättningar. Det är vårt utgångsläge. Därför inleder vi alltid med att analysera dessa parametrar:
• Byggnadens förmåga att lagra energi.
• Befintlig lösning för ventilations-, värme och kylsystem.
• Identifiera de komfortkrav som finns.
• Analysera hur byggnadens historiska energianvändning eller energiberäkning vid nybyggnation ser ut.

Energioptimering görs

För att kunna energioptimera byggnaden tar vi hänsyn till:
• Byggnadens termiska lagringsförmåga (lätt byggnad/tung byggnad/inventarier).
• Tillvaratagande av interna laster (människor/datorer/belysning).
• Påverkan av framtida väder (solinstrålning/utetemperatur/vindpåverkan).
• Påverkan beroende av energipris (spotpris på el/ fjärrvärme/effekttaxa).

Informationen samtrimmas

All information, från grundanalys till energimätare, lokal väderprognos, spotpriser på el och värden från trådlösa givare, samlas och behandlas i realtid i Ecopilot® huvudenhet. Med modern teknik överstyrs sedan det befintliga automationssystemet. Börvärden förskjuter temperatur, tryck och flöden i byggnadens ventilations-, värme- och kylsystem. Hänsyn tas också till framtida väderdata.

Gasa och bromsa inte samtidigt

Ecopilot® överstyr det befintliga automationssystemet, på så sätt undviker vi att gasa och bromsa samtidigt. Ett vanligt problem med traditionella styr- och reglersystem. Inte nog med att du sparar energi, du undviker stora temperaturskillnader och får ett jämnare och behagligare inomhusklimat.

Ecopilot® är hjärnan

Ecopilot® huvudenhet är en smart hjärna som förenklar byggnadens installationer samt gör styr- och övervakningssystemen mer tillgängliga. Huvudenheten installeras lokalt i din byggnad. Ecopilot® tillhandahåller ett webbgränssnitt som ger en överblick över fastigheten, oavsett om du befinner dig där eller någon annanstans i världen.

Smidigt analysverktyg

För att underlätta arbetet har vi byggt in ett smidigt analysverktyg i huvudenhetens gränssnitt. Det ger dig en total överblick av energi- och inomhusklimatet och full kontroll på byggnaden. Du kan till exempel också se om veckans energiförbrukning har varit normal, om energimålen kommer att uppnås och om hyresgästerna har rätt temperatur.

Erfarenhet och forskning

Ecopilot® är ett resultat av vår långa erfarenhet av fastighetsautomation. Den bygger också på forskning från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Forskningsrapporten ”Effekt- och energibesparing genom förenklad styrning och drift av installationssystem i byggnader” utgör den teoretiska bakgrunden. Ecopilot® är den praktiska tillämpningen. Idag finns Ecopilot® installerat i över 300 fastigheter. Ta del av våra kunders resultat med Ecopilot här.